MAXBORD.NL

HET DUURZAAMSTE EN VEILIGSTE BOUWBORD

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN MAXBORD B.V. ( te noemen MAXBORD )

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle uitgebrachte offertes en overeenkomsten waarbij MAXBORD als verkoper, lessor, verhuurder, leverancier van goederen of diensten optreedt, alsmede waarbij zij adviezen verstrekt en/of zij in opdracht werkzaamheden verricht. Zij maken deel uit van de tussen MAXBORD en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst. Afwijkingen van de algemene voorwaarden van MAXBORD dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst(en)

2.1 Alle offertes of prijsopgaven van MAXBORD zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid bevatten.

2.2 Alle door MAXBORD verstrekte opgaven, getallen, maten, gewichten, verwachte levensduur en/of andere relevante aspecten, worden door MAXBORD zorgvuldig gedaan. Zij zijn echter nimmer bindend, doch slechts bedoeld om de afnemer een algemene voorstelling te geven van de door MAXBORD te leveren en/of reeds geleverde goederen.

2.3 Tussen MAXBORD en de opdrachtgever komt pas een overeenkomst tot stand nadat MAXBORD de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien MAXBORD aan de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2.4 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. Dit staat er echter niet aan in de weg dat MAXBORD extra gemaakte kosten in rekening brengt bij de afnemer.

Artikel 3: Prijzen en levering

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle prijzen exclusief BTW en

exclusief vervoers- en plaatsingskosten.

3.2 Wanneer tussentijds wijzigingen optreden in de door MAXBORD te betalen lonen, grondstof prijzen, prijzen van halffabrikaten, belastingen, heffingen, invoerrechten, subsidies en/ of koerswijzigingen ontstaan, is MAXBORD gerechtigd deze aan de afnemer door te berekenen. De afnemer mag de overeenkomst vervolgens ontbinden, tenzij MAXBORD alsnog aangeeft de oorspronkelijke prijs te hanteren.

3.3 De levertijd zal door MAXBORD bij benadering worden opgegeven en geldt niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd door MAXBORD geeft de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van MAXBORD, nimmer recht op schadevergoeding.

3.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de goederen en/of diensten door MAXBORD geleverd c.q. verricht vanaf het (kantoor)adres dat door MAXBORD wordt aangegeven. Het risico voor de goederen zal op de opdrachtgever overgaan bij aflevering van de goederen, dan wel indien MAXBORD ze niet (meer) feitelijk in bezit heeft.

3.5 Voor zover MAXBORD de goederen dient te bezorgen op een door opdrachtgever aan te duiden plaats, dient deze goed toegankelijk te zijn voor een auto met afzetsysteem.

3.6 Bij niet-tijdige levering door MAXBORD mag de afnemer de overeenkomst niet ontbinden, tenzij nakoming door MAXBORD blijvend onmogelijk is, of MAXBORD niet in staat is binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

3.7 MAXBORD is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. MAXBORD is in dat geval ook gerechtigd tussentijds en pro rato te factureren.

Artikel 4: Betalingscondities

4.1 Betaling dient door de afnemer te geschieden op een door MAXBORD aan te geven wijze binnen de door MAXBORD aangegeven termijn, en bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na factuurdatum.

4.2 De afnemer is niet bevoegd tot verrekening, korting en/of opschorting van haar verplichtingen. Reclames schorten de betalingstermijn uitdrukkelijk niet op.

4.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. De afnemer is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van twee procentpunten alsmede een volledige vergoeding van de door MAXBORD gemaakte kosten om haar vordering te incasseren, met een minimum van 10% van het verschuldigd bedrag.

4.4 Afnemer is te allen tijde verplicht aan MAXBORD op eerste verzoek, naar het oordeel van MAXBORD genoegzame zekerheid te verstrekken voor de nakoming van al haar verplichtingen. Te denken valt hierbij aan een bankgarantie of verpanding van goederen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door MAXBORD geleverde goederen blijven volledig eigendom van MAXBORD totdat de afnemer integraal heeft voldaan aan al haar verplichtingen (hoofdsom, rente en kosten) jegens MAXBORD ter zake van alle door MAXBORD krachtens enige overeenkomst geleverde goederen en nog te leveren goederen, ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

5.2 Een eventueel door de afnemer in te roepen retentierecht is niet van toepassing.

5.3 Zolang de afnemer niet volledig aan zijn verplichting voldaan heeft, is het de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MAXBORD de goederen te vervreemden, ge- of verbruiken, en/of beperkte rechten te vestigen.

Artikel 6: Inspectie en reclame

6.1 Afnemer is verplicht direct na aflevering van de goederen c.q. na het verrichten van diensten door MAXBORD, te controleren of MAXBORD aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Wanneer MAXBORD niet conform de overeenkomst heeft gepresteerd, is de afnemer verplicht MAXBORD uiterlijk binnen zeven dagen na levering van de zaken c.q. beëindiging (van een deel) van de werkzaamheden daarover schriftelijk te berichten en expliciet aan te geven op welke punten MAXBORD tekort zou zijn geschoten.

6.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na constatering daarvan, schriftelijk aan MAXBORD te worden gemeld.

6.3 Indien reclame niet plaatsvindt binnen de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde termijn, verliest de afnemer elke aanspraak terzake van de gebreken.

6.4 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming, althans zullen voor afnemer geen grond kunnen vormen voor het vragen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.5 Voor zover MAXBORD toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is MAXBORD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, de gebreken of klachten te verhelpen, de goederen te ruilen, dan wel een korting op de prijs te geven.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 MAXBORD is niet aansprakelijk voor enige – directe of indirecte -, schade aan goederen of personen van de afnemer en/of enige derde, terzake van haar afleveringsverplichting, het afleveren van goederen, geleverde goederen en/of diensten, in opdracht verrichte werkzaamheden, alsmede door MAXBORD eventueel gegeven adviezen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van MAXBORD.

7.2 Voor zover het in artikel 7.1 bepaalde door een rechter of anderszins onverbindend of niet toepasselijk wordt verklaard, is de aansprakelijkheid van MAXBORD beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in de concrete situatie wordt uitgekeerd op basis van een eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Het te betalen eigen risico van de betreffende verzekering zal door MAXBORD zelf worden betaald. Artikel 7.1 is daar niet op van toepassing.

7.3 De aansprakelijkheid van MAXBORD is, voor zover in rechte komt vast te staan dat zij aansprakelijk is, in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de door haar gefactureerde bedragen ten aanzien van de incidentele transactie.

7.4 MAXBORD is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden.

7.5 Door MAXBORD worden geen garanties verstrekt, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven. In het garantiecertificaat dient uitdrukkelijk de inhoud van de garantie te worden omschreven, alsmede de wijze waarop en de tijdsduur waarbinnen de garantie kan worden ingeroepen. Indien de afnemer niet stipt alle schriftelijke aanwijzingen van MAXBORD nakomt, alsmede wanneer de goederen niet worden bewaard of gehanteerd op de daartoe geëigende wijze, komt de gegeven garantie direct te vervallen.

7.6 Kopers, huurders of andere gebruikers van het MAXBORD zijn verplicht de geldende plaatsings- en veiligheidsvoorschriften van MAXBORD strikt na te leven. Indien deze voorschriften niet worden nagekomen, is MAXBORD niet aansprakelijk voor enige schade.

7.7 Kopers, huurders of andere gebruikers van het MAXBORD dienen zelf voor eventuele vergunningen conform de Omgevingswet, of andere plaatselijke voorschriften zorg te dragen. Het niet verlenen van een benodigde vergunning is geen reden om de overeenkomst te ontbinden en/of recht op restitutie.

7.8 Opdrachtgever  is aansprakelijk voor schade aan het Maxbord, Bij ophalen van het Maxbord worden er direct foto’s gemaakt van de  schade.  Deze fotoos worden direct aan opdrachtgever gezonden per mail of ander communicatie mogelijkheden.

Schade bedrag word gefactureerd door Maxbord aan opdrachtgever binnen 14 dagen na terugkomst van het maxbord.

Artikel 8: Niet-toerekenbare tekortkoming/overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de afnemer en MAXBORD kan aan MAXBORD niet worden toegerekend indien MAXBORD geen schuld heeft aan de tekortkoming en deze noch krachtens de wet, noch krachtens verkeersopvattingen voor haar rekening komt. MAXBORD is noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die wordt geleden als gevolg van niet-toerekenbare tekortkoming van MAXBORD.

8.2 Van een niet-toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 8.1 is sprake in de navolgende, niet-limitatief opgesomde gevallen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, stakingen, onlusten, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten en/of hulpstoffen en/of energie, natuurrampen waaronder expliciet begrepen een overstroming cq hoogwater op het productiebedrijf, stremmingen van vervoer, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers, en iedere andere omstandigheid die niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van MAXBORD komt zoals door MAXBORD niet voorzienbare of buiten haar macht liggende omstandigheden.

Artikel 9: Ontbinding overeenkomst

9.1 MAXBORD heeft het recht de tussen haar en de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring aan de afnemer indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling of de schuldsaneringsregeling voorlopig en/of definitief wordt uitgesproken, onder de afnemer een substantieel beslag wordt gelegd, de afnemer in betalingsmoeilijkheden komt, alsmede wanneer de afnemer wordt overgenomen dan wel een derde de feitelijke zeggenschap bij de afnemer verkrijgt.

9.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst, worden alle vorderingen van MAXBORD op de afnemer direct opeisbaar.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten tussen MAXBORD en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

10.2 Alle geschillen die ontstaan tussen partijen, zullen worden voorgelegd aan het bevoegde rechtscollege in Nederland, onverminderd de bevoegdheid van partijen om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en middelen om die in stand te houden. Indien het een geschil betreft dat binnen de competentie van de rechtbank valt, dient dit te worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Almelo.